Woningbouwplannen op maat in Deventer stad en dorpen

Deventer groeit en zet in op een sterke arbeidsmarkt en een jonge bevolking. Om dit in goede banen te leiden, zijn in de komende 20 jaar circa 11.000 nieuwe woningen nodig. De gemeente heeft een routekaart opgesteld met een specifieke routekaart voor de ontwikkeling van ieder dorp.

Het college legt de routekaarten en een aanvraag voor budget voor de planontwikkeling voor aan de gemeenteraad. De raad besprak in januari 2021 het ambitiedocument Wonen en Voorzieningen, met daarin verschillende toekomstscenario’s voor Deventer. Daarbij sprak een meerderheid van de raad een voorkeur uit om de strategie ‘Versterken arbeidsmarkt én verjongen!’ nader uit te werken. Deze uitwerking ligt er nu in de vorm van een routekaart.

Ambitie op lange termijn

Wethouder Wonen Rob de Geest: “Het versterken van de arbeidsmarkt én verjongen is omvangrijk en veelomvattend. Het is een stevige ambitie waar veel bij komt kijken. Daarom nemen we er de tijd voor: dit is een ambitie op lange termijn, waar Deventer lang mee vooruit kan.”


Samenhang

Naar schatting 11.000 woningen zijn er nodig om aan de vraag te voldoen. De Geest: “Maar wonen en ruimtelijke inpassing is maar een deel van het verhaal. Het gaat ook om een goed economisch beleid voor nieuwe bedrijven, meer mobiliteit op de arbeidsmarkt en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast kijken we naar culturele voorzieningen en activiteiten, horeca en sport. De routekaart beziet al deze ontwikkelingen samen, om de toekomst van Deventer écht goed vorm te geven.”

Concrete plannen dorpen

De planvorming in de dorpen loopt voor op die van de stad Deventer. Voordat corona uitbrak was de gemeente namelijk al in gesprek met de dorpen over de gewenste groei, als basis voor de planvorming. In Diepenveen, Lettele, Bathmen, Loo en Okkenbroek is de routekaart opgesteld in samenspraak met lokale werkgroepen. Voor Okkenbroek zijn er concrete plannen voor woningen op de locatie Het Hoge Veld, daarvoor vraagt het college nu een voorbereidingskrediet aan de raad.

Behoefte per dorp

De behoefte aan groei verschilt per dorp. Bathmen wil graag groeien, om het dorp bruisend te houden. Het dorp wil woningen toevoegen om jongeren en ouderen te behouden voor het dorp. Voor Lettele vormt de school het hart van het dorp. Woningbouw in en om Lettele kan een bijdrage leveren aan het aantrekken van gezinnen met kinderen. Loo heeft behoefte aan starterswoningen, terwijl Schalkhaar juist huisvesting voor ouderen nodig heeft.

Maatwerk

De Geest: “Bij het opstellen van de routekaart is er met veel vertegenwoordigers van organisaties en bewoners gesproken. En omdat de behoeften echt uiteenlopen, leveren we maatwerk met een routekaart per dorp.”

In de stad is er gesproken met vertegenwoordigers van voorzieningen, economische partners, Saxion en Aventus, Deventer Marketing en het Platform Wonen. Het is de bedoeling dat zij ook bij het uitvoeren van de routekaart worden betrokken, net als anderen als daar aanleiding voor is.