VERLOPEN Bekendmaking voorgenomen vestiging recht van opstal - nabij ingang parkeergarage Beestenmarkt

Datum publicatie

06 juni 2024

Type overeenkomst

Recht van opstal

Naam contractspartij

SFW Invest I BV

Wat

De gemeente vestigt ten behoeve van SFW Invest I BV een recht van opstal op het perceel gemeentegrond ter grootte van circa 15m² gelegen nabij de ingang van de parkeergarage Beestenmarkt, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie B, nummer16659 (ged.).

Het uitgangspunt dat een gemeente bij een onroerend goed transactie verplicht is om mededingingsruimte te bieden aan potentiële gegadigden (behalve indien slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt) is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel. Dit is een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Objectieve redenen voor één op één uitgifte in deze specifieke situatie

Het parkeerdek op de Beestenmarkt is eigendom van SFW Invest I BV. SFW Invest I BV wenst een slagboominstallatie aan te brengen om de toegang tot het parkeerdek te kunnen regelen.

De overeenkomst tussen de SFW Invest I BV en de gemeente Deventer komt tot stand indien binnen 20 dagen na de onderhavige publicatie geen kort geding wordt aangespannen of de rechter een dergelijke vordering afwijst. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan wordt de overeenkomst door de gemeente ondertekend zal de gemeente overgaan tot vestiging van een opstalrecht voor het instructiebad met toebehoren.

Terug naar de pagina Bekendmaking voorgenomen uitgiften.