Proces ruimtelijke ontwikkeling

Hieronder staat in stappen het proces omschreven voor een ruimtelijke (particuliere) ontwikkeling. 

 

Stap 1

Schriftelijk voornemen en globale beschrijving plan (door initatiefnemer).

 

Stap 2

Plan afstemmen met interne commissies, regiekamer en beslisoverleg functiewijzigingen (door gemeente).

 

Stap 3

Intake met initiatiefnemer. 

 

Stap 4

Het sluiten van een intentieovereenkomst. Hierin worden de kosten voor planbegeleiding vastgelegd. 

 

Stap 5

De gemeente stelt een nota van uitgangspunten op, waarin een bandbreedte voor een ruimtelijke ontwikkeling wordt aangegeven. Deze nota wordt door het college van b&w vastgesteld. 

 

Stap 6

De initiatiefnemer stelt een stedenbouwkundig plan op. 

 

Stap 7

Beide partijen sluiten een anterieure overeenkomst. Zaken die in de anterieure overeenkomst worden opgenomen zijn onder meer de inrichting van de openbare ruimte, de bereikbaarheid en het bouwpgrogramma. 

 

Stap 8

Initiatiefnemer stelt een beeldkwaliteitsplan op. 

 

Stap 9

Initiatiefnemer stelt een (ontwerp)bestemmingsplan op, inclusief bijbehorende onderzoeken. Het bestemmingsplan kan door een externe partij of door de gemeente worden opgesteld. Onderzoeken dienen ter goedkeuring aan de gemeente worden voorgelegd. De gemeente bekijkt het plan onder meer op aspecten met betrekking tot milieu, geluid, water en archeologie. 

 

Stap 10

De gemeente stelt het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast (formele besluitvorming door het college en de gemeenteraad). 

 

Stap 11

Aanvraag bouwvergunning door initiatiefnemer.