VERLOPEN Bekendmaking voorgenomen vestiging recht van opstal - nabij Sportweg 1 Lettele

Datum publicatie

06 juni 2024

Type overeenkomst

Recht van opstal

Naam contractspartij

Stichting Instructiebad Lettele-Okkenbroek-Oude Molen

Wat

De gemeente vestigt ten behoeve van Stichting Instructiebad Lettele-Okkenbroek-Oude Molen een recht van opstal op het perceel gemeentegrond ter grootte van circa 1.606 m² gelegen nabij Sportweg 1 te Lettele, kadastraal bekend gemeente Diepenveen, sectie E, nummer 3485, (ged.).

Het uitgangspunt dat een gemeente bij een transactie van onroerend goed verplicht is om mededingingsruimte te bieden aan potentiële gegadigden (behalve indien slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt) is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel. Dit is een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Objectieve redenen voor één op één uitgifte in deze specifieke situatie

Er is reeds in 1994 een opstalrecht gevestigd op de locatie tbv de Stichting op de locatie. De Stichting wenst dit opstalrecht ivm verduurzaming te verlengen door middel van een nieuwe overeenkomst.

De overeenkomst tussen de stichting en de gemeente Deventer komt tot stand indien binnen 20 dagen na de onderhavige publicatie geen kort geding wordt aangespannen of de rechter een dergelijke vordering afwijst. Wordt aan deze voorwaarde voldaan dan wordt de overeenkomst door de gemeente ondertekend zal de gemeente overgaan tot vestiging van een opstalrecht voor het instructiebad met toebehoren.

Terug naar de pagina Bekendmaking voorgenomen uitgiften.