Veelgestelde vragen Deventer verkoopt

Wat is Deventer verkoopt?

Deventer verkoopt is de online verzamelplaats voor onder meer bouwkavels, bedrijfskavels, panden, snippergroen en agrarische gronden die de gemeente Deventer verkoopt en verhuurt. Op deze website vindt u het beschikbare aanbod en de bijbehorende informatie.

 

Zelf- en samenbouw 

 • Ik heb een kavel op het oog. Welke stappen moet ik nu ondernemen? 

Het te doorlopen proces van ‘oriëntatie’ tot ‘start bouw’ staat in dit overzichtelijke schema, inclusief een tijdinschatting. Deze procedure geldt niet voor het project de Tuinen van Zandweerd. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met de gemeentemakelaars

 

 • Hoe verloopt de procedure van reservering-optie-koop?

U kunt vrijblijvend een reservering nemen op een beschikbare kavel door het inschrijfformulier in te dienen. Enkele kavels zijn beschikbaar onder voorbehoud. Beschikbaar onder voorbehoud betekent dat deze kavel is gereserveerd. U kunt proberen een optie te nemen op deze kavel; zie de uitgiftevoorwaarden. Dit betekent dat er op dit moment een reservering op een kavel zit. U kunt zich voor deze kavel alleen inschrijven als u direct een optie op deze kavel neemt. Wij stellen de huidige reserveerders eerst in de gelegenheid om binnen 2 weken aan te geven of ze hun reservering willen omzetten in een optie of deze willen laten vervallen.

 

Mocht u inderdaad een optie krijgen dan bent u optiegeld van € 500 verschuldigd. Dit bedrag wordt bij aankoop van de kavel, via de notaris verrekend met de koopsom. Zie de uitgiftevoorwaarden. Het is ook mogelijk dat een optie of reservering komt te vervallen. Wij houden geen wachtlijst bij. We raden u aan onze website goed in de gaten te houden. 

 

 • Zijn de kavels uitgemeten of moeten wij de kavels nog laten uitmeten door het Kadaster?

Bij de verkoop van kavels is meestal sprake van deelpercelen. Wij raden u aan de kadastrale inmeting op tijd met uw notaris op te nemen, zodat u kunt kiezen voor de goedkoopste afhandelmethode. De tarieven van het Kadaster veranderen vaak. U kunt uw notaris vragen wat de kosten afhankelijk van uw situatie zullen zijn.

 

 • Hoe zit het met de omgevingsvergunning?

Om te bouwen is altijd een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u zelf aan, maar vaak wordt dit namens de koper gedaan door het bouwbedrijf/aannemer die de woning gaat bouwen. Voor informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u terecht op www.deventer.nl. Hier vindt u ook informatie over bijvoorbeeld constructieberekeningen of het sonderingrapport (onderzoek naar structuur van de bodem). Het aanvragen van de omgevingsvergunning doet u in het omgevingsloket.

 

Projectbouw

 • Zijn de projecten onder ‘Projectbouw’ van de gemeente Deventer zelf?

Nee. Het aanbod projecten onder Projectbouw wordt aangeboden door diverse projectontwikkelaars. Op de website Deventer verkoopt vindt u een overzicht van alle nieuwbouwlocaties. Het aanbod varieert van starterswoningen, twee-onder-een-kapwoningen tot vrijstaande huizen en villa’s. Als u geïnteresseerd bent in 1 van deze projecten, neemt u contact op met de betreffende projectontwikkelaar.

 

Panden

 • Hoe komt de gemeente aan de panden die te koop worden aangeboden, en waarom worden deze panden verkocht?

De gemeente beschikt over diverse panden, verspreid door de gemeente Deventer. Van woonhuizen in het historische centrum en leuke kluspanden tot bijzondere panden. Het ene pand heeft een woonbestemming en de ander is geschikt voor bedrijven of voor beide. Deze panden zijn soms al decennia in bezit van de gemeente. Een pand kan haar functie verliezen door bijvoorbeeld nieuwbouw (denk aan een buurthuis, school of bibliotheek). Hierdoor komt een pand leeg te staan.

 

Als de gemeente geen plannen (meer) heeft met een pand, gaat het in de verkoop. Als er iets beschikbaar is of komt, wordt dat op deze website geplaatst. Het heeft daarom geen zin om de gemeente te bellen met de vraag wanneer iets beschikbaar is of komt.

 

 • Ik zie dat een pand verkocht is onder voorbehoud. Ben ik nu te laat?

Meestal is een pand dat verkocht is onder voorbehoud, ook echt verkocht. In deze fase heeft de aankopende partij de tijd om aan de financiële verplichting te voldoen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan komt het pand weer op de markt. Kijk bij het pand voor de verkopende makelaar en neem contact met hen op.

 

 • Wat is een herontwikkelingslocatie?

Een locatie met het kenmerk ‘herontwikkelingslocatie’ wordt opnieuw bestemd/ontwikkeld. Een herontwikkeling gebeurt in overleg en samenspraak met de buurt en de gemeente.

 

Bedrijfskavels

 • Subsidies, vergunningen en regels

Heeft u vragen over bijvoorbeeld subsidies, vergunningen of regels? Kijk dan eens op www.deventer.nl/ondernemen.

 

 • Ik heb een vraag over A1 Bedrijvenpark

Wilt u meer informatie over A1 Bedrijvenpark Deventer? Dan kunt u contact opnemen met accountmanager Theo van Raaij van het A1 Bedrijvenparkteam:


Theo van Raaij
+31 (0)570 69 30 48
tbfg.van.raaij@deventer.nl 

 

 • Ik heb een specifieke vraag over een bedrijfskavel

Neem voor al uw vragen over bedrijfskavels contact op met onze accountmanagers.

 

Snippergroen

 • Wat is snippergroen?

U kunt onder bepaalde voorwaarden een perceel gemeentegrond kopen of huren wat grenst aan uw tuin. Een adviesteam, waaronder een stedenbouwkundige en een landschapsarchitect, bepalen welke stukken openbaar groen in aanmerking komen voor huur of koop. Die percelen noemen wij uitgeefbaar snippergroen. 

 • Wanneer kan ik snippergroen kopen of huren?

Snippergroen kan alleen gekocht of gehuurd worden als het adviesteam het perceel als uitgeefbaar snippergroen heeft aangemerkt. Het is mogelijk dat uw buren verder in de straat wel mogen kopen of huren, en u niet. Een reden hiervoor kan zijn dat het stuk grond bij uw woning onderdeel is van de stedelijke hoofdgroenstructuur of het stedenbouwkundige plan van de wijk. Ook kunnen er kabels en leidingen in de grond liggen waardoor het niet mogelijk is de grond te verkopen of te verhuren. 

 • Is de verkoopprijs onderhandelbaar?

Nee, dat is niet mogelijk. De grondprijs voor verkoop van snippergroen wordt jaarlijks vastgesteld in de Grondprijzen brief door het college van burgemeester en wethouders. Het is niet mogelijk om hier van af te wijken. De huurprijs per jaar is vastgesteld op 4,5% van de verkoopprijs. 

 • Ik wil niet kopen of huren maar wel het stuk grond zelf onderhouden en gebruiken. Kan dat?

Dit is niet mogelijk. Naast verkoop of verhuur bestaat er geen andere optie voor uitgifte van het snippergroen. 

 • De gemeente onderhoudt het groen niet, waarom mag ik het niet kopen of huren?

Het niveau van het onderhoud van het openbaar groen is een keuze die door de gemeente wordt gemaakt. Als het gebrek aan onderhoud u stoort, kunt u dit kenbaar maken via het Meldpunt Openbare Ruimte. U kunt ook samen met uw buren het onderhoud oppakken. Voor eventuele afspraken kunt u terecht bij uw wijkmanager van WijDeventer.

 • Ik heb bij mijn huurhuis een stuk grond gehuurd, maar ga verhuizen.

Het huurcontract moet 3 maanden voor de verhuizing opgezegd worden. Met de wijkbeheerder maakt u afspraken over het opleveren van de gehuurde grond. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van Gemeente Deventer: 14 0570.

Mocht de volgende bewoner belangstelling hebben om de grond ook te huren, dan is het mogelijk dat de tuin wordt overgenomen zoals deze er nu bij ligt met de bestaande afscheidingen en beplanting. U zegt de huur dan op en de nieuwe bewoner neemt contact op met de gemeente (Vastgoed Beheer) voor een nieuwe huurovereenkomst. De huurovereenkomst is persoonlijk en kan daarom nooit automatisch overgaan op een nieuwe bewoner.

 • Ik ga mijn huis verkopen, maar huur een stuk grond van de gemeente.

Minimaal 3 maanden voor de overdracht van de woning zegt u de overeenkomst op. U meldt bij de verkoop dat een stuk van de grond eigendom is van de gemeente. De koper van uw woning kan contact opnemen met de gemeente, als er belangstelling is voor koop op huur. Een huurovereenkomst is persoonlijk en kan nooit automatisch overgaan op een nieuwe bewoner.

Heeft de koper geen belangstelling voor koop of huur, neem dan contact op met de wijkenbeheerder om afspraken te maken over hoe de gehuurde grond opgeleverd moet worden. Hij is te bereiken via het telefoonnummer van Gemeente Deventer: 14 0570.

 • Als ik een stuk snippergroen ga huren, wat mag ik er dan mee?

De mogelijkheden bij huur of koop van de grond zijn hetzelfde. Wanneer u er bouwwerken of schuttingen op aan wilt brengen, kunt u bij afdeling vergunningen informeren wat wel of niet mag. Houd er rekening mee dat als u de huur opzegt, de grond in 'oorspronkelijke staat' moet worden teruggebracht

 • Wat is de meerwaarde om een stuk snippergroen te kopen?

Als u snippergroen koopt, wordt uw kavel groter. U heeft dan meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld inrichting van uw tuin of uitbouwen van uw woning. U vergroot uw tuin en daarmee de waarde van de woning.

 • Het aanpassen van het bestemmingsplan van Groen/Verkeer naar de bestemming Wonen duurt vaak langer dan een jaar. Mag ik in de tussentijd de strook grond gebruiken zoals ik dat wil?

In principe kunt u de grond alleen gebruiken volgens de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan. Als een persoon de gemeente officieel vraagt om op te treden, omdat u bijvoorbeeld een tuinhuisje op de grond met bestemming Groen plaatst, dan is de gemeente verplicht hier handhavend op te treden. Het risico van klachten moet u daarom zelf inschatten. Het verkorten van de procedure voor bestemmingsplanwijziging is helaas niet mogelijk.

 • U heeft het gehele blok woningen aangeschreven. Als ik de grond niet aankoop of huur, kan de rest van het blok dan ook de grond niet aankopen/huren?

Het feit dat u niet meedoet bij de aankoop of huur van de gemeentegrond, betekent niet dat de andere bewoners van de rij woningen de grond niet kan aankopen/huren. Voor het aanzicht geven wij de voorkeur aan een ononderbroken rechte kadastrale lijn. Uitgangspunt is dat de aankoop/huur door kan gaan als 75% van de bewoners meedoet.

 • Mag ik bouwen op een strook snippergroen dat ik gekocht heb?

Voor meer informatie over omgevingsvergunningplichtige bouwwerken, kunt u terecht op de website van Gemeente Deventer. Kijk ook op watmagikbouwen.nl

 • Op de strook gemeentegrond die ik wil aankopen staat een boom met een diameter van meer dan 20 cm. Ik wil deze boom weg hebben vóórdat ik de strook grond aankoop. Kan dit?

Nee. Het betreft een kapvergunningsplichtige boom. De gemeente is eigenaar van de boom en van de grond waar de boom op staat. Nadat u de grond heeft aangekocht verandert uw juridische positie. U bent dan namelijk eigenaar van de grond en de boom die daar op staat. Hierdoor kunt u een kapvergunning aanvragen bij de gemeente en wordt deze in behandeling genomen. De volgorde is: eerst grond aankopen en dan een kapvergunning aanvragen.

 • Op de strook gemeentegrond die ik wil huren staat een boom die ik wil laten verwijderen. Kan dit?

Nee, dit is niet mogelijk. Het verwijderen van struiken en bosjes is geen probleem, maar het verwijderen van een gezonde boom van een strook gehuurde gemeentegrond is niet toegestaan.

 • Ik heb een aantal jaren geleden een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend voor deze strook grond en daar is mij nooit gewezen op het feit dat dit gemeentegrond is. Hoe kan dit?

Dit heeft te maken met het feit dat de eigendomssituatie van de strook grond waar een bouwvergunningsplichtig bouwwerk op wordt geplaatst, geen toetsingsgrond is bij het verlenen van de bouwvergunning. Voor het verlenen van een bouwvergunning geldt dat een bouwvergunning moet worden verleend, als aan alle voorwaarden voor de bouwvergunning (toetsingsgronden) is voldaan. Het feit dat de strook grond niet aan de aanvrager toebehoort vormt door dit principe geen weigeringsgrond.

 • Ik ben het niet eens met uw constatering dat ik gemeentegrond in gebruik heb. Hoe komt u tot deze conclusie?

De gemeente beschikt over de mogelijkheid om met behulp van recente luchtfoto’s een kadastrale kaart te projecteren, waarop het grondgebruik zichtbaar is. Dit is gebaseerd op de officiële gegevens van het Kadaster. Hierop is zichtbaar dat u gemeentegrond in gebruik heeft. Vaak is ook de wijkenbeheerder ter plaatse geweest om de situatie te bekijken. Als u sterke aanwijzingen heeft om aan deze constatering te twijfelen, dan kan een gemeentelijke landmeetkundige de situatie ter plekke komen meten en piketpalen slaan. Zo wordt voor u visueel waar de kadastrale grens ligt. Dit onderzoek gebeurt wel voor uw rekening.

 • Ik heb een specifieke vraag over snippergroen

De uitgifte van snippergroen is maatwerk. Heeft u vragen? Neem gerust contact op met een medewerker van het team snippergroen via snippergroen@deventer.nl of telefoonnummer 14 0570.

 

Agrarische gronden

 • Wat zijn agrarische gronden precies?

Met agrarische gronden wordt een breed scala aan gronden bedoeld; van landbouwgrond tot bosperceel.

 

 • Ik heb een specifieke vraag over agrarische gronden
Voor meer informatie over agrarische gronden, neemt u contact op met gemeentemakelaar mevrouw Berrin Kocak. Telefoonnummer +31 (0)570 69 31 36 en e-mailadres makelaardij@deventer.nl

 

Overig

 • Kan ik mijn project ook toevoegen op Deventer verkoopt?

U kunt uw bouwproject(en) promoten op www.deventerverkoopt.nl. Doet u mee, dan staan naast de gemeentelijke projecten, dat van u ook op deze website. Een extra service naar onze inwoners. Van u vragen we slechts een kleine bijdrage voor de onkosten. Bekijk onze promotiemogelijkheden. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

 

 • Wat zijn de grondprijzen in gemeente Deventer?

De grondprijzen in de gemeente Deventer vindt u in de Grondprijzenbrief.